Připravujeme obsah vaší stránky. Vyčkejte, prosím, dokud se stránka nenačte.
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


 

Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro uživatele se vztahují na zveřejňování inzerce uživateli a využívání dalších služeb provozovatele prostřednictvím webového rozhraní www.stavdum.cz. Webové rozhraní provozuje naše společnost


Abum.cz, s.r.o.
se sídlem Šmeralova 991/5, 779 00 Olomouc, Nová Ulice
IČ: 26851938
DIČ: CZ26851938     
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50436


Adresa pro doručování: Abum.cz, s.r.o., tř. Svornosti 510/22, 779 00 Olomouc, Nová Ulice
Kontaktní e-mail: info@stavdum.cz
    
1.    Úvodní ustanovení
1.1.    V těchto obchodních podmínkách jsou použité některé níže definované pojmy:
-    inzerát je prezentace nabídky či poptávky plnění prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní;
-    inzerce jsou inzeráty, články, slevy, akce, reklamní bannery a jiné příspěvky vkládané na webové rozhraní inzerentem za účelem nabídky či poptávky plnění či jiné propagace;
-    inzerentem je každá fyzická či právnická osoba (uživatel či řemeslník), která v souladu s těmito obchodními podmínkami v případě uživatele nebo v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro řemeslníky v případě řemeslníků zveřejnila na webovém rozhraní inzerát;
-    občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
-    obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele;
-    obsahem inzerce se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služeb na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním inzerátu;
-    plněním se rozumí poskytnutí služby v oblasti řemeslných činností, např. stavebnických, opravářských, instalatérských a dalších obdobných činností, jejíž poptávka či nabídka je předmětem inzerátu;
-    Poptávka je druh inzerátu určený speciálně a výhradně pro uživatele pro účely poptávání plnění;
-    řemeslníkem je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím svého profilu na webovém rozhraní propaguje své služby;
-    profilem řemeslníka se rozumí profil zobrazovaný na webovém rozhraní, který obsahuje informace a materiály zadané řemeslníkem prostřednictvím jeho uživatelského účtu;
-    provozovatelem je naše společnost Abum.cz, s.r.o., se sídlem Šmeralova 991/5, 779 00 Olomouc, IČ: 26851938, DIČ: CZ26851938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50436;
-    služby provozovatele (nebo jen „služby“) jsou služby, které provozovatel prostřednictvím webového rozhraní poskytuje. Jedná se především o inzertní služby, zejména vložení Poptávky či jiného inzerátu, odpověď na inzeráty a další služby uvedené na webovém rozhraní;
-    třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele, řemeslníka a uživatele;
-    uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se na webovém rozhraní registruje, tj. zřídí si na něm uživatelský účet za účelem podání poptávky služeb řemeslníka, případně za účelem využití jiných služeb provozovatele;
-    užíváním služeb se rozumí veškeré aktivity uživatele na webovém rozhraní, zejména vkládání Poptávky;
-    webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.stavdum.cz.
1.2.    Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a uživatele při užívání služeb, zejména zveřejňování Poptávky či jiné inzerce, nebo při uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.
1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a uživatelem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4.    Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a uživatelem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
1.5.    Registrací na webovém rozhraní a dále zadáním inzerátu uživatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2.    Registrace a uživatelský účet
2.1.    Pro možnost využívat služby provozovatele musí být uživatel registrován. Pro registraci je nutné vyplnit kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení a e-mailovou adresu, a zvolit si heslo. Po vyplnění všech požadovaných údajů a souhlasu s těmito obchodními podmínkami bude uživateli na e-mail zaslán odkaz pro autentizaci. Zároveň mu bude na telefonní číslo zaslán kód pro autentizaci. Kliknutím na odkaz a zadáním kódu pro autentizaci je založen uživatelský účet.
2.2.    E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je uživatel povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
2.3.    Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat a odstraňovat inzeráty, využívat jiné služby provozovatele a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
2.4.    Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích uživatele je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
2.5.    Provozovatel má dále právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
2.6.    Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

3.    Inzerát a uzavření smlouvy o poskytování inzertních služeb
3.1.    Inzerát může uživatel zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné.
3.2.    Služby provozovatele spočívající ve vkládání inzerátu jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování inzertních služeb. Smlouva o poskytování inzertních služeb je uzavřena okamžikem zveřejnění inzerátu na webovém rozhraní.
3.3.    Inzerát bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře. Vkládá-li uživatel na webové rozhraní Poptávku, bude tato Poptávka kromě zveřejnění na webovém rozhraní dále rozeslána vhodným řemeslníkům. Uživatel vložením inzerátu bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.
3.4.    Uživatel je oprávněn inzerát kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů uvedených v inzerátu.
3.5.    Inzerát má být vždy aktuální. Proto se uživatel zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v inzerátu provést úpravu inzerátu, případně jeho odstranění.

4.    Podmínky poskytování služeb provozovatele a podmínky inzerce
4.1.    Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, jsou všechny služby provozovatele poskytovány uživatelům bezplatně.
4.2.    Zveřejňovaná inzerce musí přímo souviset se zaměřením webového rozhraní, tj. musí jít o řemeslné či obdobné činnosti.
4.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci neuveřejnit nebo uveřejněnou inzerci odstranit, pokud inzerce:
-    není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
-    neodpovídá zaměření webového rozhraní;
-    může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
-    inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
a)    multilevel marketingem a provizními systémy nebo
b)    neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
-    obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
-    obtěžuje ostatní uživatele nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
-    nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
4.4.    Uživatel prohlašuje a odpovídá za to, že:
-    splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerce;
-    veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
-    při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
-    nebude služby provozovatele využívat k rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv (SPAM);
-    si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb provozovatele může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
4.5.    Uživatel prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud uživatel není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
4.6.    Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 4.4 ukáže být nepravdivým, nebo pokud uživatel poruší svou povinnost podle článku 4.5, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po uživateli náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Uživatel se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob uživatelem.

5.    Reklamace
5.1.    Uživatel je oprávněn reklamovat poskytnuté služby provozovatele pouze, pokud inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění.
5.2.    Reklamaci je uživatel povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
5.3.    Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerátu.
5.4.    Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne uživateli z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.
5.5.    Provozovatel nenese odpovědnost za případné chybné nebo nekompletní údaje uvedené v profilech řemeslníků. Případnou škodu nebo újmu, která uživateli na základě takto chybných nebo nekompletních údajů vznikla, je nutné řešit přímo s konkrétním řemeslníkem.

6.    Odpovědnost provozovatele
6.1.    Webové rozhraní slouží pouze jako zdroj informací o řemeslnících, uživatelích a jejich inzerátech. Provozovatel není zprostředkovatelem smlouvy, kterou případně uživatelé s řemeslníky uzavřou, a neodpovídá za škodu či újmu způsobenou uživateli ze strany řemeslníka či třetích osob.
6.2.    Popis plnění i případné ceny jsou vkládány jednotlivými řemeslníky a provozovatel webového rozhraní neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost. Konkrétní podmínky poskytnutí plnění budou uživateli upřesněny přímo řemeslníkem. Na smluvní vztah se mohou vztahovat obchodní podmínky příslušného řemeslníka.
6.3.    Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných jednotlivými řemeslníky. Za kvalitu a zákonnost poskytovaných služeb odpovídají výlučně jednotliví řemeslníci. Případná práva z vadného plnění je třeba uplatnit vždy u příslušného řemeslníka.
6.4.    Uživatel používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní.

7.    Doba trvání spolupráce a její ukončení
7.1.    Inzerát bude na webovém rozhraní zobrazován po dohodnutou dobu, jinak až do okamžiku odstranění inzerátu některou ze smluvních stran.
7.2.    Uživatel je oprávněn odstranit svůj inzerát kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu.
7.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které porušují (nebo existuje podezření, že porušují) tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.

8.    Závěrečná ustanovení
8.1.    Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
8.2.    Je-li uživatel spotřebitelem a vznikne-li mezi ním a provozovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má uživatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uživatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u provozovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se poskytnutí služeb provozovatele a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může uživatel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
8.4.    Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11. 2016.

 

 


 

Všeobecné obchodní podmínky pro řemeslníky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro řemeslníky se vztahují na propagaci řemeslníků a využívání dalších služeb provozovatele prostřednictvím webového rozhraní www.stavdum.cz. Webové rozhraní provozuje naše společnost


Abum.cz, s.r.o.
se sídlem tř. Svornosti 510/22, 779 00 Olomouc, Nová Ulice
IČ: 26851938
DIČ: CZ26851938     
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50436


Adresa pro doručování: Abum.cz, s.r.o., Šmeralova 991/5, 779 00 Olomouc
Kontaktní e-mail: info@stavdum.cz
    
1.    Úvodní ustanovení
1.1.    V těchto obchodních podmínkách jsou použité některé níže definované pojmy:
-    ceník vymezuje, jakému zpoplatnění podléhají služby poskytované provozovatelem;
-    inzerát je prezentace nabídky či poptávky plnění prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní;
-    inzerce jsou inzeráty, články, slevy, akce, reklamní bannery a jiné příspěvky vkládané na webové rozhraní inzerentem za účelem nabídky či poptávky plnění či jiné propagace;
-    inzerentem je každá fyzická či právnická osoba (uživatel či řemeslník), která v souladu s těmito obchodními podmínkami v případě řemeslníka nebo v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro uživatele v případě uživatele zveřejnila na webovém rozhraní inzerát;
-    občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
-    obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro řemeslníky;
-    obsahem inzerce se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služeb na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním inzerátu;
-    plněním se rozumí poskytnutí služby v oblasti řemeslných činností, např. stavebnických, opravářských, instalatérských a dalších obdobných činností, jejíž poptávka či nabídka je předmětem inzerátu;
-    Poptávka je druh inzerátu určený speciálně a výhradně pro uživatele pro účely poptávání plnění;
-    řemeslníkem je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím svého profilu na webovém rozhraní propaguje své služby;
-    profilem řemeslníka se rozumí profil zobrazovaný na webovém rozhraní, který obsahuje informace a materiály zadané řemeslníkem prostřednictvím jeho uživatelského účtu;
-    provozovatelem je naše společnost Abum.cz, s.r.o., se sídlem Šmeralova 991/5, 779 00 Olomouc, IČ: 26851938, DIČ: CZ26851938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50436;
-    služby provozovatele (nebo jen „služby“) jsou služby, které provozovatel prostřednictvím webového rozhraní poskytuje. Jedná se především o propagační a inzertní služby a další služby uvedené na webovém rozhraní;
-    Smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb provozovatele uzavřená mezi provozovatelem a řemeslníkem dle těchto obchodních podmínek;
-    třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele, řemeslníka a uživatele;
-    uživatelem se je každá fyzická nebo právnická osoba, která se na webovém rozhraní registruje, tj. zřídí si na něm uživatelský účet za účelem podání poptávky služeb řemeslníka, případně za účelem využití jiných služeb provozovatele;
-    užíváním služeb se rozumí veškeré aktivity řemeslníka na webovém rozhraní;
-    webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.stavdum.cz.
1.2.    Provozovatel na svém webovém rozhraní poskytuje propagační, inzertní a další služby pro řemeslníky. Tyto služby spočívají především ve vytvoření a zobrazení profilu řemeslníka, zasílání Poptávek uživatelů, odpovídání na Poptávky a dotazy uživatelů, vkládání inzerátů a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí. Není-li dále v těchto obchodních podmínkách či na webovém rozhraní uvedeno jinak, jsou všechny služby provozovatele poskytovány řemeslníkům za úplatu.
1.3.    Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a řemeslníka při propagaci řemeslníka prostřednictvím jeho profilu na webovém rozhraní, objednávce služeb provozovatele nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a řemeslníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.5.    Tyto obchodní podmínky se uplatní i v případě, kdy je řemeslník kontaktován prostřednictvím obchodního zástupce. Pro užívání služeb provozovatele je i v takovém případě nutné, aby se řemeslník registroval na webovém rozhraní a dále postupoval podle těchto obchodních podmínek.
1.6.    Práva a povinnosti stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a řemeslníkem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
1.7.    Registrací na webovém rozhraní a dále zasláním objednávky služeb provozovatele řemeslník stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2.    Registrace a uživatelský účet
2.1.    Pro možnost využívat služby provozovatele musí být řemeslník registrován. Registrace je pro řemeslníka bezplatná.
2.2.    Pro registraci je nutné vyplnit kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení podnikatele, nebo název společnosti, IC a e-mailovou adresu) a zvolit si heslo. Řemeslník je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do registračního formuláře.
2.3.    Po vyplnění všech požadovaných údajů a souhlasu s těmito obchodními podmínkami bude řemeslníkovi na e-mail zaslán odkaz pro autentizaci. Potvrzením je založen uživatelský účet.
2.4.    E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je řemeslník povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
2.5.    Prostřednictvím uživatelského účtu lze především upravovat profil řemeslníka, objednávat a následně užívat služby provozovatele a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
2.6.    Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích řemeslníka je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
2.7.    Provozovatel má dále právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
2.8.    Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

3.    Profil řemeslníka a podmínky propagace
3.1.    Prostřednictvím uživatelského účtu může řemeslník založit a upravovat svůj profil. Profil bude následně viditelný pro uživatele i pro třetí osoby na webovém rozhraní. Řemeslník tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní. Založení a následné zobrazení profilu řemeslníka na webovém rozhraní je bezplatné.
3.2.    Řemeslník prohlašuje a odpovídá za to, že:
-    veškeré údaje, které ve svém profilu uvádí, jsou pravdivé, úplné, přesné, správné a aktuální;
-    při vyplňování informací k propagaci se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
-    nebude služby provozovatele využívat k rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv (SPAM);
-    si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování propagace může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
3.3.    Řemeslník dále prohlašuje a odpovídá za to, že je autorem či držitelem licence k obrazovým materiálům, které do profilu řemeslníka vloží. Pokud řemeslník není autorem či držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
3.4.    Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 3.2 ukáže být nepravdivým, nebo pokud řemeslník poruší svou povinnost podle článku 3.3, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po řemeslníkovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Řemeslník se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob řemeslníkem.
3.5.    Provozovatel si vyhrazuje právo v profilu řemeslníka neuveřejnit nebo odstranit materiál k propagaci zadaný řemeslníkem, pokud tento materiál:
-    porušuje autorská nebo jiná obdobná práva třetích osob;
-    obsahuje vulgarity, výzvy k násilí, pornografii nebo je jiným způsobem nevhodný;
-    není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;
-    může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
-    obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
-    nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
3.6.    Řemeslník je povinen uvádět ve svém profilu pouze pravdivé informace. V případě, že řemeslník uvede ve svém profilu nepravdivé informace a ty ani po výzvě provozovatele v přiměřené lhůtě neodstraní, může mu být profil bez náhrady zrušen. Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez náhrady zrušit profily obsahující nevhodný obsah (vulgární, pornografický či takový obsah, který je v rozporu s právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy).

4.    Smlouva o poskytování služeb provozovatele
4.1.    Řemeslník si může prostřednictvím svého uživatelského účtu objednat placené služby provozovatele. Popis jednotlivých služeb provozovatele a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb provozovatele uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby řemeslník odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky provozovatelem.
4.2.    Objednávku je možné podat prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné.
4.3.    Na základě odeslané objednávky bude řemeslník přesměrován do platební brány, prostřednictvím které probíhá platba za služby.
4.4.    Smlouva o poskytování služeb, na základě které budou služby provozovatele poskytnuty, je mezi provozovatelem a řemeslníkem uzavřena okamžikem, kdy je uhrazena cena služeb provozovatele.
4.5.    Pokud s provozovatelem uzavírá řemeslník Smlouvu za obchodní společnost nebo jinou právnickou či fyzickou osobu, prohlašuje, že má oprávnění tento subjekt zastupovat. Toto prohlášení řemeslníka není provozovatel povinen prověřovat. Vznikne-li provozovateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením škoda, zavazuje se ji řemeslník v plné výši nahradit.
4.6.    Je-li předmětem Smlouvy poskytování služby v určitém období, a nikoliv jednorázové poskytnutí služby, je Smlouva uzavírána na dobu trvání předplaceného období dle konkrétního popisu služby na webovém rozhraní. Před skončením předplaceného období bude řemeslník na tuto skutečnost vždy automaticky upozorněn. Prodloužení Smlouvy je možné na základě úhrady ceny za služby provozovatele na další období. Nemá-li řemeslník zájem o prodloužení smlouvy, neposílá žádnou platbu a Smlouva skončí ke konci příslušného předplaceného období.
4.7.    Základní placenou službou provozovatele je služba Placený profil, jejíž bližší popis najdete na webovém rozhraní. Další placené služby provozovatele může řemeslník objednat a následně užívat pouze za podmínky, že má aktivovanou základní službu Placený profil.
4.8.    Řemeslník si při objednávce služeb provozovatele (včetně služby Placený profil) vybírá kategorii, ve které chce služby využívat. Služby lze využívat pouze ve zvolené a zaplacené kategorii. Chce-li řemeslník využívat služby i v jiné kategorii, musí si tuto kategorii nejprve zakoupit.
4.9.    Je-li předmětem Smlouvy zveřejnění určitého obsahu (např. článek, reklamní banner apod.) na webovém rozhraní, odpovídá řemeslník za dodání tohoto obsahu. Provozovatel není povinen službu dle Smlouvy poskytnout, dokud mu řemeslník neposkytne obsah, který má být na webovém rozhraní zveřejněn.

5.    Podmínky inzerce
5.1.    Řemeslník má v rámci základní služby Placený profil možnost vkládat v omezeném množství inzerci dle popisu služby na webovém rozhraní zdarma, ale pouze ve zvolené a zaplacené kategorii. Konkrétní množství inzerce v rámci základní služby je uvedeno na webovém rozhraní. Provozovatel je oprávněn provádět změny množství bezplatné inzerce. Pro vložení většího množství inzerce nebo vložení inzerce do jiné kategorie je třeba si zaplatit příslušnou službu.
5.2.    Inzerát může řemeslník zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné. Inzerát bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře.
5.3.    Inzerce má být vždy aktuální. Proto se řemeslník zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v inzerci (zejména podmínek poskytnutí nabízeného plnění) provést úpravu inzerce, případně její odstranění.
5.4.    Zveřejňovaná inzerce musí přímo souviset se zaměřením webového rozhraní, tj. musí jít o řemeslné či obdobné činnosti.
5.5.    Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci neuveřejnit nebo uveřejněnou inzerci odstranit, pokud inzerce:
-    není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná;
-    neodpovídá zaměření webového rozhraní;
-    může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
-    inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
a)    multilevel marketingem a provizními systémy nebo
b)    neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
-    obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
-    obtěžuje ostatní uživatele nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
-    nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
5.6.    Řemeslník prohlašuje a odpovídá za to, že:
-    je oprávněn k plnění, které je předmětem inzerátu;
-    splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro zveřejňování inzerce;
-    veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
-    při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
5.7.    Řemeslník prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud řemeslník není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
5.8.    Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.6 ukáže být nepravdivým, nebo pokud řemeslník poruší svou povinnost podle článku 5.7, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po řemeslníkovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Řemeslník se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob řemeslníkem.
5.9.    Webové rozhraní umožňuje uživatelům a třetím osobám (zejm. zájemcům o nabízené plnění) přímo kontaktovat řemeslníka. Řemeslník se zavazuje, že při komunikaci s uživateli a se třetími osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po řemeslníkovi náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s řemeslníkem spolupráci.

6.    Reklamace
6.1.    Práva řemeslníka z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
6.2.    Řemeslník je oprávněn reklamovat poskytnuté služby provozovatele pouze z následujících důvodů:
-    inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;
-    služby provozovatele neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.
6.3.    Reklamaci je řemeslník povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
6.4.    Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerátu. Pokud se závada týká jiných služeb provozovatele, poskytne provozovatel řemeslníkovi službu tak, aby odpovídala smlouvě, případně má řemeslník nárok na přiměřenou slevu z ceny.
6.5.    Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne řemeslníkovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

7.    Odpovědnost provozovatele
7.1.    Webové rozhraní slouží pouze jako zdroj informací o řemeslnících, uživatelích a jejich inzerátech. Provozovatel není zprostředkovatelem smlouvy, kterou případně uživatelé s řemeslníky uzavřou, a neodpovídá za škodu či újmu způsobenou řemeslníkovi ze strany uživatele či třetích osob.
7.2.    Řemeslník používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb provozovatele, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

8.    Doba trvání spolupráce a její ukončení
8.1.    Profil řemeslníka bude na webovém rozhraní zobrazován po dohodnutou dobu, jinak až do okamžiku odstranění profilu řemeslníka některou ze smluvních stran.
8.2.    Služby provozovatele jsou poskytovány na dobu, na kterou je řemeslník objednal a uhradil. Inzerce bude na webovém rozhraní zobrazována po dobu předplaceného období konkrétní služby.
8.3.    Řemeslník je oprávněn odstranit svůj profil nebo inzerát kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu.
8.4.    Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit profily řemeslníků a inzerce, které porušují (nebo existuje podezření, že porušují) tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré profily řemeslníků a inzerci při ukončení provozování webového rozhraní.
8.5.    Je-li profil řemeslníka nebo inzerát odstraněn řemeslníkem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá řemeslník nárok na vrácení žádné části úhrady za služby provozovatele.

9.    Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele
9.1.    Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být řemeslníkovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Řemeslník se zavazuje tyto informace zejména:
-    uchovávat jako důvěrné;
-    neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
-    nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
-    nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
9.2.    Dále se řemeslník zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
9.3.    V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci řemeslníka. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

10.    Závěrečná ustanovení
10.1.    Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.3.    Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11. 2016.

 


Podmínky užití webového rozhraní


Nacházíte se na webovém rozhraní www.stavdum.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost


Abum.cz, s.r.o.
se sídlem Šmeralova 991/5, 779 00 Olomouc, Nová Ulice
IČ: 26851938
DIČ: CZ26851938     
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50436


Adresa pro doručování: Abum.cz, s.r.o., Šmeralova 991/5, 779 00 Olomouc
Kontaktní e-mail: info@stavdum.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní využíváte našich služeb jako uživatel nebo řemeslník, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1.    Funkce webového rozhraní
1.1.    Webové rozhraní slouží především jako prostor pro zprostředkování kontaktů mezi řemeslníky a zájemci o jejich služby. Prostřednictvím webového rozhraní nelze uzavírat smlouvy s jednotlivými řemeslníky.
1.2.    Dále je na webovém rozhraní prostor pro inzerci, vkládání článků, hodnocení, diskuzních příspěvků a další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.
1.3.    Plné funkce webového rozhraní jsou dostupné pouze pro registrované uživatele a pro registrované řemeslníky, kteří mají uhrazený základní tarif.
1.4.    Na smlouvy uzavřené přímo prostřednictvím webového rozhraní s provozovatelem se vztahují příslušné obchodní podmínky.

2.    Vkládání obsahu na webové rozhraní a licenční ujednání
2.1.    Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete na webové rozhraní vkládat vlastní obsah. Při vkládání obsahu je nutné dodržovat pokyny provozovatele uvedené na webovém rozhraní (zejména pokud jde o délku, rozlišení a další technické požadavky na příspěvky). Vložený obsah se musí týkat oblasti zaměření webového rozhraní, tj. řemeslných a obdobných činností.
2.2.    Licenční ujednání. Pokud na webové rozhraní vložíte vlastní obsah chráněný vaším autorským právem (texty, fotografie, videa nebo jiný obdobný obsah), udělujete tím provozovateli bezplatnou, nevýhradní, územně neomezenou licenci k využití tohoto obsahu. Časově je licence omezena na dobu trvání autorských práv k obsahu. V rámci této licence je provozovatel oprávněn vámi vložený obsah prezentovat na webovém rozhraní, na sociálních sítích, v tištěných propagačních materiálech či jiným obdobným způsobem, a to pro účely prezentace svých služeb. Při jakémkoliv využití vašeho obsahu máte nárok být uvedeni jako autor. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět na vašem obsahu redakční úpravy a změny.
2.3.    Provozovatel není povinen udělenou licenci využít. Licence trvá i v případě, že dojde ke zrušení vašeho uživatelského účtu. V případě, že chcete licenci ukončit, je nutné zaslat provozovateli písemné oznámení (na kontaktní adresu či e-mailem). Provozovatel následně ukončí využívání vašeho obsahu (s výjimkou materiálů, které jsou již připraveny a které nelze bez dalších nákladů na straně provozovatele odstranit).
2.4.    Zveřejněním obsahu prohlašujete, že jste jeho autorem, držitelem příslušné licence (která by umožňovala zveřejnění na webovém rozhraní), případně že autor udělil souhlas se zveřejněním v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
2.5.    V případě, že je na vámi vloženém obsahu (zejména na fotografii) zachycena vaše podoba, udílíte svolení s rozšiřováním vaší podoby podle § 85 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že obsah zachycuje i jiné osoby, prohlašujete, že jste získali souhlas ostatních vyobrazených osob s rozšiřováním jejich podoby. Váš souhlas s využitím vaší podoby podle tohoto článku je kdykoliv odvolatelný. V takovém případě bude fotografie z webového rozhraní neprodleně odstraněna. Na fotografie se vztahuje ochrana osobních údajů článku 4 těchto podmínek.
2.6.    Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah vložený jednotlivými uživateli. V případě, že bude provozovatel upozorněn, že obsah vložený uživatelem porušuje právní předpisy nebo jakákoliv práva třetích osob, neprodleně takový obsah odstraní.
2.7.    V případě, že jste zveřejnili obsah, aniž byste k němu měli veškerá práva dle tohoto článku 2 a dle platných právních předpisů, a provozovateli v souvislosti s tím vznikla jakákoliv škoda či jiná újma (včetně nákladů na právní zastoupení), má provozovatel právo vymáhat po Vás náhradu této škody v plné výši. Dále má provozovatel v takovém případě právo smazat či zablokovat váš uživatelský účet, a to bez jakékoliv náhrady.

3.    Pravidla vkládání příspěvků
3.1.    Na webové rozhraní lze kromě inzerátů a vlastního obsahu dle článku 2 těchto podmínek vkládat také diskuzní příspěvky a hodnocení (dále společně jako „příspěvky“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook (https://cs-cz.facebook.com/).
3.2.    Čtení příspěvků je možné pro všechny návštěvníky webového rozhraní. Všechny příspěvky jsou zveřejněny spolu s vaším jménem či přezdívkou uvedenou na sociální síti Facebook.
3.3.    Vezměte na vědomí, že odpovídáte za obsah svých příspěvků. Provozovatel nenese za obsah příspěvků na webovém rozhraní odpovědnost.
3.4.    Na webové rozhraní je zakázáno umisťovat příspěvky:
    které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno či pověst třetích osob;
    jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru;
    obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
    obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
    obsahující reklamní informace (pokud provozovatel nedal se zveřejněním reklamních informací souhlas).
3.5.    Provozovatel příspěvky předem neschvaluje ani je neupravuje a neodpovídá za jejich obsah.
3.6.    Pokud se kterýkoliv návštěvník webového rozhraní domnívá, že některý příspěvek porušuje tyto podmínky nebo právní předpisy, nebo jinak zasahuje do práv třetích osob, může tuto skutečnost oznámit provozovateli prostřednictvím kontaktního e-mailu. Provozovatel závadný příspěvek neprodleně smaže.
3.7.    Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo znepřístupnit příspěvky, které jsou nebo mohou být v rozporu s těmito podmínkami. Dále je provozovatel oprávněn dle svého uvážení odstranit či znepřístupnit jakékoliv příspěvky na webovém rozhraní, a to i bez udání důvodu.
3.8.    Bude-li na provozovateli z důvodu porušení právních předpisů, dobrých mravů nebo těchto podmínek z vaší strany vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění, vezměte na vědomí, že provozovatel má nárok vymáhat po Vás veškerou škodu, která provozovateli v souvislosti s takovým porušením vznikla.

4.    Ochrana osobních údajů
Webové rozhraní umožňuje registraci. Při vyplnění registračního formuláře nám můžete poskytovat některé vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.
4.1.    Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete zejména v rámci vyplnění registračního formuláře nebo profilu. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní vyvíjíte nějakou aktivitu nebo ne.
4.2.    Jak využíváme osobní a další údaje?
Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme přístup k vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb, a to po dobu neurčitou. Registrací a zaškrtnutím příslušné možnosti u registračního formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.
4.3.    Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
Provozovatel webového rozhraní je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem _____________.
Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
4.4.    Komu předáváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku mohou představovat řemeslníci, kterým zasíláme vaše poptávky na základě vyplnění a odeslání poptávkového formuláře.
4.5.    Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze.
Pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
    požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
    požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
Správce i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

5.    Služby společnosti Google a soubory cookies
Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.
5.1.    Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.
5.2.    Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
5.3.    Jak Google využívá získaná data?
Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

6.    Ochrana autorských práv
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele webového rozhraní či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
6.1.    Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

7.    Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
7.1.    Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
7.2.    Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
7.3.    Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
7.4.    Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.11.2016

Řemeslníci pro váš dům, byt a zahradu

Ajajaj! Něco se pokazilo!

Na stránkách se objevila neočekáváná chyba. Zkuste prosím stránku přenačíst a akci zopakovat.
Pokud se chyba i nadále vyskytuje, kontaktuje nás prosím pomocí na e-mail info@internetstream.cz. Děkujeme.
Uloženo!