Připravujeme obsah vaší stránky. Vyčkejte, prosím, dokud se stránka nenačte.
Úvod > Články a inspirace > Dotace od státu na rok 2017: výměna oken, kotle, zateplení domů, tepelná čerpadla, fotovoltaika

Dotace od státu na rok 2017: výměna oken, kotle, zateplení domů, tepelná čerpadla, fotovoltaika

Uvádíme seznam dotací pro rok 2017 od státu, které můžete využít a zlepšit tak ekologický aspekt vašeho bydlení:

- Dotace na fotovoltaické panely
Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2017 fotovoltaické systémy, které lze využívat pro osobní potřebu třeba na ohřev vody nebo akumulaci energie. Výše dotace může dle použitého systému být až 100 000 Kč.
Žádost se podává elektronicky přímo na stránkách programu, do 5 dnů poté je třeba na příslušné krajské pracoviště fondu doručit související dokumenty. Po kontrole a následném doložení realizace většinou nic nebrání proplacení dotace.
Více informací o dotacích na fotovoltaiku 2017


- Dotace na kotel
Stát přispívá na pořízení ekologičtějších kotlů částkou až 127 500 Kč v programu Kotlíkové dotace 2017.
S výjimkou Prahy jsou všechny vyčleněné finance z programu vyčerpány. V Česku je až 350 000 neekologických kotlů, které se nebudou moct od září 2020 používat. O dotaci je tedy velký zájem a další kolo výzev se očekává nejdříve v polovině roku 2017.
Kotlíkové dotace 2017 spravují jednotlivé kraje, žádat o příspěvek může majitel rodinného domu s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.


- Dotace na novostavby
V rámci programu Nová zelená úsporám 2017 lze žádat o dotace na novostavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podporována je také změna již dokončené budovy, která před zahájením rekonstrukce nesplňuje požadavek na energetickou náročnost dle podmínek programu.
O příspěvek žádá vždy vlastník (spoluvlastník) nebo stavebník rodinného domu. Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, nejpozději však do 31. prosince 2021.
Výše dotace činí maximálně 50 % z doložených výdajů, přičemž v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je příspěvek navýšen o 10 %. U domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat až 300 000 Kč, bude-li při stavbě kladen důraz na používání obnovitelných zdrojů energie, lze získat až 450 000 Kč.
Žadatel a příjemce podpory musí být první vlastník rodinného domu, žadatel je navíc povinen zajistit odborný technický dozor.
Od 9. ledna 2017 lze žádat o příspěvek na novostavby bytových domů ze 3. výzvy programu Nová zelená úsporám 2017. Prvotním předpokladem je opět velmi nízká energetická náročnost nemovitosti.


- Dotace na okna
Příspěvek na pořízení nebo výměnu oken lze získat z programu Nová zelená úsporám 2017. Základním předpokladem je záměr docílit pořízením oken úspory energie. Podporovány jsou jak dílčí, tak komplexní opatření.
Okna, dveře a světlíky spadají do dílčích opatření. Výše dotace na okna se dle energetických parametrů po realizaci opatření pohybuje v rozmezí 2 100-3 800 Kč za m2.
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek mohou žádat o dotaci na okna od Evropského fondu pro regionální rozvoj. (Žadatelé z Prahy tuto možnost nemají.) Výzvu č. 37 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, žádosti lze podávat až do 30. listopadu 2017. Podporovány jsou celkové i dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů a mezi nimi také výměna okna.
Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč, maximální výše 90 000 000 Kč.


- Dotace na tepelné čerpadlo
Dotaci na pořízení tepelného čerpadla můžete dostat v rámci oblasti podpory s označením Efektivní využití zdrojů energie. Ta zahrnuje všechny možnosti získání dotací na modernizaci otopného systému – na výměnu zdroje tepla. Podobně jako u kotlů je možné dotaci získat, pokud současně dům zateplujete (v takovém případě získáte dotaci na kotle o něco vyšší), případně i bez současně realizovaného zateplení.

VŠECHNY TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL:
Dotaci můžete získat na tepelné čerpadlo voda-voda, země-voda i vzduch-voda.
JE STANOVEN MINIMÁLNÍ TOPNÝ FAKTOR:
Podmínky dotací stanovují minimální topný faktor tepelného čerpadla 4,3 (země-voda), 3,1 (vzduch-voda) a 5,1 (voda-voda).
SE SOUČASNÝM ZATEPLENÍM DOMU I BEZ NĚJ:
Pro čerpání dotací na tepelné čerpadlo nebude nutné zateplit obálku budovy. Při současném zateplení domu jsou však dotace vyšší.

Výše dotace na tepelné čerpadlo při současném zateplení:
Typ zařízení: Maximální výše dotace v Kč: Maximální míra podpory:
Tepelné čerpadlo voda-voda 100 000 75 %
Tepelné čerpadlo země-voda 100 000 75 %
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 75 %
Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

Výše dotace na tepelné čerpadlo bez současného zateplení domu:
Typ zařízení Maximální výše dotace v Kč Maximální míra podpory
Tepelné čerpadlo voda 80 000 55 %
Tepelné čerpadlo země-voda 80 000 55 %
Tepelné čerpadlo vzduch-vody 60 000 55 %
Míra podpory je uvedena v % způsobilých výdajů.

V případě tepelných čerpadel je požadován určitý minimální topný faktor (4,3 pro tepelná čerpadla země-voda, 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda).


- Dotace na včely
Ministerstvo zemědělství vypsalo dotace na podporu včelařství za účelem opylování zemědělských plodin.
Žádat o ně může včelař chovající včely na území ČR, předmětem dotace se stává včelstvo, které je v daném roce zazimováno. Výše příspěvku na jedno včelstvo dosahuje až 180 Kč. Dotace administruje Český svaz včelařů.
V následujících třech letech by včelaři měli na dotacích obdržet 232 miliónů korun. Pro rok 2017 je vyhrazeno 75 milionů korun, v dalších letech se částka navyšuje.


- Dotace na zateplení
Dotace na zateplení pokrývá program Nová zelená úsporám 2017. Žádosti jsou v rámci 3. výzvy pro rodinné domy přijímány až do 31. prosince 2021.
Příspěvek se poskytuje na zateplení obálky budovy, tedy obvodových stěn, výměnu oken a dveří, podlah a stropů. Realizovat lze jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí přitom jednoduché pravidlo: Čím více opatření současně provedete, tím vyšší dotaci od státu můžete očekávat.
Maximální výše dotace je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy:
obvodové stěny, podlahy nad terénem a střechy – 500-800 Kč za m2
výplně otvorů – 2 100-3 800 Kč za m2
podlahy na terénu – 700-1 200 Kč za m2
stropy a ostatní konstrukce – 330-550 Kč za m2
Celková výše dotace na jednu žádost může činit až 50 % řádně doložených, způsobilých výdajů.


- Dotace na pořízení automobilu
Stát v současné době připravuje příspěvek na nákup nového vozidla výměnou za likvidaci vozu staršího. Pro tento typ dotace se zažilo označení šrotovné. Více informací o něm není v současné době k dispozici.
V roce 2016 vláda schválila podporu nákupu vozidel na alternativní pohon (CNG, elektromobil) v rámci státní správy. Současně jim přispívá na likvidaci přestárlých vozidel.
Těžce zdravotně hendikepovaným stát přispívá na motorové vozidlo až 200 000 Kč. Žádost o příspěvek se podává na místně příslušném Úřadu práce.


- Dotace na čističku odpadních vod pro obce
Od 1. listopadu 2016 mohou obce žádat o dotaci na čističku odpadních vod, přímo vlastník nemovitosti o dotaci žádat nemůže.
Kde se nevyplatí postavit obecní čističku odpadních vod, tam může obec žádat o příspěvky na vybudování domovních ČOV. Výše dotace se odvíjí od počtu lidí napojených na čističku a činí maximálně 80 % výdajů.
Žádost o dotaci na čističku odpadních vod 2017 přijímá Státní fond životního prostředí do konce listopadu 2017, nebo do vyčerpání 100 milionů korun.


- Dotace na elektrokolo
Zákazníci energetické společnosti E.ON mohou při nákupu elektrokola značky Lectron ušetřit dle vybraného modelu až 4 000 Kč.
Sleva na elektrokolo platí v partnerských prodejnách E.ON. Před koupí elektrokola si je třeba vygenerovat slevový voucher.


- Dotace pro elektromobily
Národní akční plán čisté mobility je program státu zaměřený na dotace na nákup elektromobilů, vozidel na CNG či plug-in hybridy.
Žádosti jsou přijímány od listopadu 2016 prozatím pouze od obcí a městských částí. Tím se stát snaží motivovat samosprávu k ekologičtějšímu smýšlení. Dle zvoleného druhu pohonu a typu vozidla může dotace u elektromobilu činit až 220 000 Kč.
Zatím je v programu alokováno 100 miliónů korun, uvažuje se o dalším navyšování. Navíc se jedná o jakýsi odrazový můstek, na jehož základě se bude připravovat dotační program na elektromobily pro fyzické osoby.


- Dotace na rybníky
Ministerstvo zemědělství v roce 2016 vyhlásilo dotační program Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže. Žadatelé mohli být pouze z řad plátců DPH: právnické a fyzické osoby zapsané v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity a školní zařízení, rybářská sdružení a spolky.
O příspěvky z 1. výzvy bylo možné žádat do konce roku 2016 v těchto oblastech:
podpora výstavby nových, obnovy zaniklých či rekonstrukci současných rybníků větších než 2 ha
podpora odbahnění značně zanesených rybníků o rozloze 2-30 ha
odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích za předpokladu, že součástí akce není odbahnění a rybník nebyl zasažen povodní
odstranění povodňových škod na rybnících a vodních nádržích
Výše podpory byla u podpory výstavby rybníků až 80 % uznatelných nákladů, u dalších oblastí až 100 procent uznatelných nákladů stavebně technologické části. Program je plánován až do roku 2021, očekávaná 2. výzva by měla být spuštěna v prvním čtvrtletí roku 2017.


- Dotace na lesy
Stát podporuje hospodaření v lesích, dotaci lze získat na:
ekologické a šetrné technologie používané v lesním hospodářství
obnovu, zajištění a výchovu lesa do 40 let věku
zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin
obnovu poškozených lesů imisemi a vlivem člověka
podpora sdružování a hospodaření vlastníků lesů
vyhotovení lesních hospodářských plánů
V těchto šesti oblastech lze získat příspěvek třeba na nákup stromků k lesní výsadbě, k odstraňování nevhodných porostů nebo k výchově a ochraně porostů oplocením či pletivem.
Vlastníci lesů nebo subjekty v lesích hospodařící mohou o dotaci žádat na místně příslušných krajských úřadech. Podmínky dotace a výše příspěvku se v jednotlivých krajích liší.


- Dotace na chov ovcí
Ministerstvo zemědělství vypisuje dotace na nákup plemenných zvířat a na udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat. V roce 2016 bylo na tyto dotace vyčleněno 20 miliónů korun.
Na základě prováděné kontroly mléčné užitkovosti může chovatel obdržet dotaci až 300 Kč za kus. Dotace administruje Svaz chovatelů ovcí a koz České republiky.

zdroj: novazelenausporam.cz, redakce

Nalezněte kvalitní řemeslníky a firmy z vašeho okolí a ušetříte až 50%

Vyhledat řemeslníka, firmu

Řemeslníci pro váš dům, byt a zahradu

Ajajaj! Něco se pokazilo!

Na stránkách se objevila neočekáváná chyba. Zkuste prosím stránku přenačíst a akci zopakovat.
Pokud se chyba i nadále vyskytuje, kontaktuje nás prosím pomocí na e-mail info@internetstream.cz. Děkujeme.
Uloženo!